Translate to:

АДРЕСА ЗА КОНТАКТ – proibiro@mail.ru

РАДНА БИОГРАФИЈА
РАДНА БИОГРАФИЈА

ДР ИНЖ.БОЖИДАР МИЛОСАВЉЕВИЋ,
АРХИТЕКТА, УРБАНИСТА И ПЛАНЕР


СПИСАК СТУДИЈА И ИСТРАЖИВАЊА


1966. .- Урбанистичка анализа постојећег стања на траси аутопута кроз Београд - у оквиру Урбанистичког завода града Београда.

Детаљни урбанистички план реконструкције блока у Београду између улица: Таковске, Цвијићеве, 29. Новембра и Војводе Добрњца - у фази пројектовања.

1970. - Магистарски рад: "Одређивање области решења у процесу парцијалне реконструкције града применом аналитичко-графичке методе"
Истраживање "Руралне карактеристике сеоске заједнице Кривељ код Бора - карактеристике куће и кућишта" и Методологија вредновања алтернативних просторних модела за просторни план РП комплекса Кривељ код Бора.
 ;
Тезе за израду детаљног урбанистичког плана центра Бисао у Гвине-ји Бисао (у оквиру консултативне мисије) .

Регионални фактори развоја града Бисао у оквиру Гвинеји Бисао и израда графичких прилога (у оквиру консултативне мисије).
Анализа могућности адаптације и доградње поткровља на територији општине Палилула у Београду.

1980. - Утврђивање техно-економских параметара за вредновање примарне конструкције у индустријализованом грађењу станова и Утврђи­вање оптималних распона у систему крупнопанелне грађе стамбених објеката.

Конципирање и руковођење истраживачко - развојном темом: "Про-јектовање и оптимизација материјала за двослојне монтажне фасадне паное у индустријализованој градњи".

Израда програмских скица за изградњу 400 станова на територији Треће месне заједнице на Врачару - Београд.

Утврђивање критеријума и методологије вредновања конструктивних подсистема за индустријализовано грађење станова: техно-економ-ски    критеријуми и методологија, за потребе Института техничких наука, САНУ.

Реферат и учешће на Саветовању о стамбеној изградњи у Београду, које је организовала Скупштина града Београда.

Израда и одбрана докторске тезе под називом: "УТИЦАЈ ГЕО-МЕТРИЈЕ ОБЈЕКАТА НА ЕФИКАСНОСТ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ - НА ПРИМЕРУ УЖЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА БЕОГРАДА"

Реферат на Првом Југословенском саветовању о примени алуминијума у грађевинарству, одржаног у Нишкој Бањи под називом: Нека искуства у развоју монтажно-демонтажних објеката од алуминијума и ком-плементарних материјала.

СПИСАК СТРУЧНИХ РАДОВА

Осим студија др Божидар Милосављевић има врло богат стручни опус који је наведен у доњем списку. Треба споменути учешће на јавним конкурсима где је сам или у сарадњи добио 2 награде и више откупа.

1966. Детаљни урбанистички план реконструкције два блока у Београду између улица: Његошеве, Невесињске, Маршала Толбухина и Банијске - блокови реализовани.

Конкурс за тржни центар у Булевару Лењина на Новом Београду.

1967. Конкурсни рад за стамбено насеље "Јулино брдо" у Београду.

1968. Детаљни урбанистички план реконструкције центра Сопота (приградско насеље Београда) - у завршној фази.

1969. Конкурсни рад за меморијални комплекс "26. Јули" у Скопљу - откуп ван конкурса.

Конкурсни рад за споменик Космајском партизанском одреду на Космају.

Одређивање граница насељених места на подручју општине Сопот и Барајево.

"Модел Београда 2000-те године" у оквиру Урбанистичког завода града Београда.

1970. Програм за центар Младеновца (приградско насеље Београда) .

Одређивање граница насељених места на подручју општине Младе-новац.


Израда методологије и прикупљање документације за израду генералних урбанистичких планова за седам градова у Нигерији - у оквиру "Енергопројекта".

Урбанистички услови и надзор на реализацији стамбеног насеља "Дукинац I" у Сопоту 36 објеката - у завршној фази.

Пројектовање и реализација неколико стамбених зграда.

1972. Конкурсни рад за урбанистичко решење центрланог дела града Бањалуке - откуп.

Конкурсни рад за два биоскопа у Пожаревцу - подељена 1 награда.

Пројекат и реализација партерног уређења центра Сопота.

1973. Конкурсни рад за урбанистичко решење централног дела града Куманово и идејни пројекат Дома културе
.
Програм и детаљни урбанистички планови сеоских насеља на оодручју општине Сопот - у току.

1974. Методологија и радни пројекат за израду Просторног плана и ревизиjу ГУП-а Прибој.

Понуда и радни пројекат за ГУП Бијело Поље

Понуда и радни пројекат за студију: Евакуација отпадака и смећа у Новом Саду.

Понуда и радни пројекат за урбанистичко решење туристичко -рекреативног центра Борићи у Сјеници.

1975. Координација израдом урбанистичке уређајне основе насеља Кушићи СО  Ивањица.

Предлог разраде и допуне ДУ плана блока између улица: 29. Новембар, Цвијићева, Војводе Добрњца и Ђуре Ђаковића у Београду.

Методологија за израду ГУ плана града Бисао у Гвинеји Бисао - теза за валоризацију природних услова, постојећих насељских фондова, мреже и капацитета објеката друштвеног стандарда и упутства за израду графичких прилога (у оквиру консултативне мисије) и израда теза за просторни план и пројекат уређења \ изградње острва Бубака у Гвинеји Бисао (у оквиру консултативне мисије).

1976. Пројекат уређења доњег тока реке Градац у Ваљеву.

Сепарат: Поткровље Београда кроз "Модел Палилула"

Програм за северну страну центра Ваљева.

Руковођење израдом Просторног плана општине Чајетина.

Руковођење израдом плана Специјалне зоне Златиборске површи.

Руковођење израдом Просторног плана општине Прибој

Руковођење израдом Ревизије ГУП-а града Прибој.

1977. Руковођење израдом ГУ плана насеља Чајетина

Пројекат пијачног комплекса у Књажевцу.
      
Југословенски конкурс за урбанистичко - архитектонско решење Центра Исток у Требињу - програмски део - 1 награда.

1978. Истраживање могућности реализације куће од  алуминијума са излагањем 3 прототипа на XII Међјународном сајму технике у Београду.
    
Хексагонална монтажно - демонтажна структура од алуминијума - рад са Илијом Тодоровићем, дипл.инг. метал. - ауторизовано.
    
Пројекат монтажног ресторана радне организације "Трешњица" из Титовог Ужица.
    
Пројекат монтажног ауто-сервиса АМК из Титовог Ужица.
     
ДУП бање Горња Трепча - студија о урбаном  сервису и плански део задатка.
      
Просторни план подручја РЕИК Колубара - студија о мрежи насеља.
    
Руковођење израдом ДУ плана центра Партизанских Вода на Златибору.
    
Руковођење израдом УУО насеља Рибница на  Златибору.

1979. Координација радним тимом за ревизију ДУП-а  центра Чачак.
    
Руковођење израдом ДУП-а центра Ваљево
    
Руковођење израдом програмског дела и анализе стања за УА пројекат блока "Алваџиница  II" у Чачку.
    
Руковођење израдом предлога допуне урбанистичких услова за реконструкцију блока између улица: 29. Новембра, Војводе Добрњца, Ђуре Ђаковића и Цвијићеве у Београду.
    
Пројекат Ватрогасног дома у Ивањици у монтажном систему челик -алуминијум; за РО "Металац" из Ивањице.
    
Пројекат ентеријера уређења пословног простора за РО "Интерпромет" из Београда.
    
Програм усавршавања концепције и производње кућице од алуми-нијума за РО "Слободан Пенезић-Крцун" из Севојна.

1981. Анализа остварених резултата КМГ "Трудбеник" у индустријској градњи стамбених насеља: Браће Јерковић,   Коњарник, Блок М5 и 70, Блок 70а и Бањица,

Програм, пројекат и технолошко решење производног програма; "Лучни самоносећи помоћни објекти од алуминијума" - ауторизо-вано; за потребе Ваљаонице бакра и алуминијума "Слободан Пенезић-Крцун" из Севојна.
    
Програм, пројекат и технолошко решење производног програма: "Монтажно-демонтажни објекти од дрвета и алуминијума - Дрвал" -ауторизовано; за потребе Ваљаонице бакра и алуминијума "Слобо-дан Пенезић-Крцун" из Севојна.

Урбанистичка уређајна основа насеља Кушићи Општина Ивањица са проф арх Петром Вуловићем - ИАУС

1982.Руковођење уговарањем 30.000 социјалних станова у Алжиру, (цца 600.000 м2) у оквиру ИМПРОСа за целу оперативу Југославије - Израда програма, и оптимизација идејних решења за објекте.

1983 Упоредна пројектантско-технолошка анализа предложених пројеката стамбених објеката за Оран и за Скикду, у Алжиру.

Оптимизација пројектних решења за систем Баукема из Источне Немачке,  за ГЕНЕКС, у циљу заједничког изласка на треће тржиште Седњег Истока.

ДУП Центра Ваљева са доц арх Милан Лојаницом и доц арх Предраг Цагићем- ИАУС

Урбанистички пројекат уређења реке Градац – Ваљево са проф арх
Светислав Личином  - ИАУС

1984. ДУП центра Партизанске Воде на Златибору – ИАУС

Ревизија ГУПа Општине Чајетина – ИАУС

Просторни План Општине Чајетина – ИАУС

Просторни план подручја посебне намене Златиборске Површи – ИАУС
         
Урбанистичка уређајна основа насеља Рибница на Златибору – ИАУС
         
Ревизија ГУПа Општине Прибој – ИАУС
         
Просторни План Општине Прибој – ИАУС

1985. Урбанистички Пројекат Пословно – Спортског центра у Бару са арх Бранком Бојовићем  - ИАУС

Методолошке основе за. конципирање индустријског грађења стано-                 ва Урбанистичко-технички и технолошко-економски аспекти.

Координација израдом понуде и уговарања посла у Алжиру - Арзев 2000- испред КМГ "Трудбеник" и ГПО "Рад".

Израда каталога идејних решења типских тамбених објеката КМГ "Трудбеника" за југословенско тржиште, Блиски Исток и Африку.

1987.Израда студије: "Елементи за даље усмеравање стамбене изградње у КМГ "Трудбеник".

1988.Учешће у раду комисије и изради елабората: "Анализа услова и могућ-ности развоја ОУР-а "Мирко Томић"   у Сталаћу.

Конципирање и реализација прототипова монтажно-демонтажног система објеката СЕВАЛ (за Ваљаоницу бакра и  алуминијума "Слободан Пенезић-Крцун" - Севојно).

Формулација четири истраживачко-развојна пројекта за конкурс Основне заједнице науке Београда (са мр Слободаном Отовићем).

Оптимизација звучне апсорпционе способности АБ и преднапрег-нутих таваница и зидова у функцији побољшања еколошких услова становања.

Истраживање и освајање производње Лаке, преносне, модуларне оплате за грађење објеката у високоградњи.

Истраживање могућности примене челичхих влакана од белих лимова у технологији производње фибер бетона.

Изналажење, освајање и примена производа оптималне санитарне ћелије стана   за потребе стамбене изградње.

Конципирање програма развоја и унапређења технологије, произво-да и материјала у грађевинарству на територији недовољно развијених подручја СР Србије (предлог за потребе Фонда).

ДУП Слободне Зоне у Ковину – ИАУС

1990. Развој, примена и пласман ауторизованог система монтажно-демонтажних објеката од дрвета и алуминијума "ДРВАЛ" за потребе мале привреде.

Пројекат и реализација прототипа продавнице у Бару у систему ДРВАЛ.

Пројекат и реализација Одморишта на Аутопуту Београд-Ниш на локацији Бегаљичко Брдо.

Пројекат трговачко-угоситељско-пословног центра (ТУП) код сер-виса WА Аутокоманда, Београд.

Пројекат ТУП центра на Брестовику, СО Цроцка.

Пројекат ТУП центра на Тресијама, СО Сопот

Израда идејно-програмског решења производног погона ЛРЦ у Барама, СО Кнић.

Аналитичка процена околности и фактора који отежавају и успорава-ју развој предузетништва у области мале привреде (непоузданост партнерских односа, рестриктивна пореска и развојна политика, нагло гашење инвестиционих потенцијала и др.).

1991. Израда главног пројекта за доградњу погона гранулације ПЕВГ-а у ХИП Петрохемији, Панчево.

1993. Ангажовање у оквиру активности Агенције УНХЦР и Црвеног
крста Србије за смештај 2,300.000 избеглица из Босне и Херцеговине и  Хрватске у Србију.

1994. Генерални пројекат везе аутопутева Београд - Ниш и Јужног Јадрана; Пут М-25 Ниш - Приштина; просторно-програмски елементи

Урбо-економска валоризација стамбених објеката ниске изградње у оквиру монографије "Урбанистички модели градског становања у ниским групацијама" - Посебна издања ИАУС, 1994. (стр.71-ло6).
.
1995. Генерални пројекат везе аутопутева Београд - Ниш и Јужног Јадрана; Пут М-25 Ниш - Приштина; просј:орно-програмски елементи.

Експертно мишљење о избору локације за Пословно-спортски центар у Бару.

Урбанистички пројекат прве фазе ДУП-а флексибилне зоне; Пословно - спортски центар у Бару.

Међусобни утицаји пројектантско-економских и других аспеката у        префабрикованој изградњи стамбених објеката; часопис Изградња, бр. 10,  1995.  (стр. 451-457)
.
Оптимизација урбанистичких капацитета у процесу блоковске рекон-струкције града; у монографији "Становање из садашњости ка буду-ћности", Министарство грађевина и Архитектонски факултет, 1995. (стр. 417-429).
  
1996. Пријављени и прихваћени патент (до израде прототипа) "ТОРЗИОНФ И КОМПРЕСИОНИ МАГНЕТНИ ГЕНЕРАТОРИ" - за који је добијена Златна медаља са ликом Николе Тесле на изложби "Проналазаштво" - Београд, април 1996. године.

Нека искуства у смештају избеглица из Босне и Херцеговине и Хрватске у Србију у периоду 1992 - 1993., у монографији "Просторни аспекти трајног насељавања избеглог становништва", Посебна издања   29, ИАУС,  1 996. (стр. 41-55).

Утицај пројектантског концепта на ефикасност префабриковане стамбене изградње, часопис Архитектура и урбанизам бр. 2, 1996.  (стр. 53-60).

Приказ затеченог стања у стамбеној изградњи Србије на примеру Београда, Новог Сада, Ниша, Крагујевца и Приштине, у оквиру монографије "Темељне одреднице обнове градова у Србији" Посеб-на издања 1АУС,    1996. (стр.    ... )."

Саопштење на научном скупу "Програми и пројекти размештаја и изградње насеља и објеката за избеглице,   организатори Министарство грађевинарства и Архитектонски факултет, Београд, 1996. тема: "Нека искуства у смештају избеглица из Босне и Херцеговине и Хрватске у   Србију у периоду 1992 - 1993.

1996 Пројектни задатак и координација израдом за ДУП прве фазе привредрие   зоне Бара - лука Бар.

Пројектни задатак за тржно-пословни центар "Приморка" у Бару. Радни пројекат за војну луку Валданос

Приказ затеченог стања у друштвено усмереној стамбеној изградњи Београда - обнова градова Србије књига 1

1997. Развој   нашег   грађевинарства   -   нови   програми   на сајму   "Грађевинарство '97" - уводник у Часопису "Изградња", бр. 5/97

Приказ затеченог стања у друштвено усмереној стамбеној изградњи Новог Сада, Ниша, Крагујевца и Приштине у периоду од 1961. - 1995. - Обнова градова Србије, књига 2

Приказ затеченог стања у друштвено усмереној стамбеној изградњи у Србији у периоду од 1961. - 1995. са освртом на екстремне појаве у регионалним центрима - Обнова градова Србије, књига III (или "Изградња")

Просторне погодности и ограничења у планирању и пројектовању магистралних саобраћајних коридора - посебно издање ИАУС

Приступ изради ДУП-а Привредне зоне Бара, Лука Бар - посебно издање ИАУС

Пројекат адаптације самоуслуге "Силена 17" у Казању - Република Тартарија, ЗНД (тимски рад са арх С. Петровицем)

Урбанистички пројекат пословног центра у Улици Бауман у Казању -Република Тартарија, ЗНД (тимски рад арх са З. Бојовићем)

2003. Пројекат и извођење Виле од 1.500м2 у Доњем Мелкову – Москва

Пројекат  надоградње и измене фасаде објекта Красбанк -  Москва

2005 Пројекат и извођење Виле од 3.500м2 у приградском насељу Шервуд – Москва

2006 Пројекат Урбанистичког решења  приградског насеља Котово, град Москва,  и три  Основна типа луксузних стамбених објеката

2007 Пројекат и извођење доградње фабрике чоколаде Конфаељ у Красногорску – Москва
            
Поклон-Пројекат и извођење Припрате на манастиру Сабора Св Архангела на  Тресијама, под Космајем , Србија
                
Пројекат и извођење адаптације и доградње хотела 6.000 м2 у Завидову – Москва

2008  Пројекат доградње погона у фабрици ПВА у Крњачи – Београд
              
Пројекат и извођење колективне стамбене зграде у Смедереву – изведено и усељено

Пројекат колективне стамбене зграде у Пожаревцу
                
Пројекат и извођење индивидуалне стамбене зграде 500м2 у Алтинову - Москва
               
Пројекат и извођење индивидуалне стамбене зграде 500м2 у Мамонтовки – Москва
               
Израда Плана Генералне регулације стамбено – пословног насеља „Источни логор“ 12ха у Центру Требиња, Р. Српска – усвојено .
         
План детаљне регулације Прибојске Бање - ИАУС

2009 Поклон - Пројекат обнове и реконструкције Храма Св Стевана у селу Бабама

2010 Пројекат објекта за производњу стерилних ПВЦ кеса за плазму и крв у Абу Дабију   

Пројекат и извођење објекта Управе градње у Переслави – Русија
               
Програмско – Урбанистичко решење Хотела са 3 зваздице и два ресторана на  Лењинградском Шосеу број 303 у Москви

2011 Предлог Урбанистичких Услова за Ветропарк Трусине код Невесиња, РС.

Поклон-Пројекат за конак манастира Св Николе у Кораћици

2012. Пројекат затеченог стања Фабрике магнезијума у Баљевцу на Ибру за потребу израде Еколошке студије

Урбанистички пројекат за две МХЕ (мини хидро електране) на реци Мали Рзав - Језерине и Лазине у Општини Ариље

2013 Поклон - пројекат Парохијског стамбеног објекта у Сопоту.

Пројека адаптација и реконструкција стамбено – пословног објекта у насељу Ртањ – Општина Бољевац.
+++++

Напомена- У овај списак Радног ангажовања за 45 година радног стажа није наведено око 500 пројеката за мање стамбене и друге   објекте. Надам се да ћу ускоро реализовати Монографију са коментарима и референтним графичким приказима, корисном за младе колеге.


У  Београду,.Октобра 2013.       Др Инж Божидар Милосављевић

 За ванпрофесионалну делатност молим Вас да погледате мој сајт на Гооглу са линком http://skrivenosaznanje.blogspot.com/

               
        

                 Прочитај више...

Copyright2010 Skriveno saznanje Design by Izrada sajta | Zlatibor na dlanu

PVC stolarija Adaptacija stana | Molerski radovi | Spusteni plafoni | Slike i zakon postanja | Opel auto delovi Auto placevi Auto servis vw Back to TOP