Translate to:

АДРЕСА ЗА КОНТАКТ – proibiro@mail.ru

БЕГУНАЦ ИЗ ОБЛАСТИ 51


BEGUNAC IZ OBLASTI 51Ovo je svedoчanstvo ameriчkog nuklearnog fiziчara koji tvrdi da je u tajnom drжavnom postrojenju u Nevadi prouчavao ostatke vanzemaljskog svemirskog broda.
Poшto je 1989. godine u jednoj televizijskoj emisiji progovorio o tajnim istraжivanjima u vojnim laboratorijama u Los Alamosu u Nevadi, fiziчara Roberta Lazara pokuшali su na sve naчine da diskredituju. Bez traga su nestali svi dokumenti o њegovom roђeњu, шkolovaњu, studijama... Kad je otpuшten s posla, zaposlio se u nekoj privatnoj firmi za elektronske sisteme. Po nalogu њenog vlasnika izradio je alarmni sistem za bordel u Las Vegasu, a vlasti su ga odmah uhapsile, optuжile za "podrшku prostituciji" i osudile na izdrжavaњe zatvorske kazne. Time su postigli жeљeni ciљ. Lazar je izgubio ugled pred  javnoшћu, a њegov je iskaz zaboravљen. Ipak, neki novinari nisu tako lako odustali. Maђu њima je bio i Majkl Heseman. On je sledio Lazarove tragove i stupio u vezu sa brojnim svedocima koji su potvrdili њegovu priчu. Krajњi rezultat tog istraжivaњa je dvosatni video dokument u kome govore Lazar, њegovi svedoci i struчњaci za NLO-e, a sadrжi i dvadesetak autentiчnih filmskih zapisa o NLO-ima. Povodom premijere tog filma, Lazar je prvi put javno posvedoчio o svemu шto mu se dogaђalo proteklih godina:

"Prvi put sam video vanzemaљski svemirski brod dva ili tri dana poшto sam doшao u vojnu bazu u koju sam bio rasporeђen. Kada sam uшao u taj hangar pomislio sam da je reч o tajnoj letelici koju proizvodi ameriчko vazduhoplovstvo. Tek prilikom druge posete mogao sam da izbliza posmatram letelicu i tada mi je najzad sinulo da je to svemirski  brod. Nisam bio uzbuђen, veћ sam se oseћao vrlo neugodno. Kao da sam negde gde ne bih smeo da budem. Bilo ih je devet. Izgledali su razliчito, bar spoљa, a svaki je imao sopstveni hangar. Ja sam radio samo na jednom od tih brodova i analizirao ga. Mnogo se nagaђalo o tome kako su ove letelice uopшte dospele u naш  posed. Moжda su pucali na њih ili su se sami sruшili. No bili su neoшteћeni pa zato ne znam шta je prava istina. 

Letelica je bila glatka, kao da je od jednog komada, metalnosive boje. Nije imala oшtrih rubova. Sve je bilo zaobљeno, чak i stolice, kao da su bile od voska. Prostor je bio vrlo pametno iskoriшћen. Imao je tri sprata, no za odlazak na gorњi sprat nisam imao dozvolu. Nema sumњe da je letelica bila vanzemaљska. Moj zadatak je bio istraжivaњe pogonskog sistema, шto bi naravno bilo nepotrebno da je izgraђena u Americi. Pored toga, dimenzije opreme, sediшta i ostalo, premale su za чoveka, a koriшћeni su i nama potpuno nepoznati materijali. Pogonsko je sredstvo bio element 115, koji ne postoji na Zemљi. I pogonski sistem je bio zapaњujuћi. Sastojao se od dva dela: pojaчala gravitacije i reaktora koji je dobavљao energiju. Sam reaktor bio je potpuno anihilacijski, a kao gorivo sluжila mu je antimaterija. Potpuna anihilacija (poniшtenje) je najefikasniji oblik nuklearne reakcije, koja je moguћa u tri varijante - cepaњe, fuzija i anihilacija. Za to mu je potreban superteжak element - element 115, koji se kao takav pojavљuje u tablicama, iako na Zemљi joш nije sintetiчki proizveden. Mislim da se u prirodnom obliku nalazi samo na superteшkim zvezdama, tzv. crvenim divovima. 

Poznato mi je da su sa ovim letelicama izvoђeni probni letovi, ali ne izvan atmosfere, veћ iskљuчivo na malim visinama. Naшa vlada nije жelela da rizikuje gubitak ovako dragocenog poseda. Bio sam svedok brojnih letova te vrste unutar baze. Pre poчetka rada na projektu dobio sam na uvid hrpu papira. Bilo je zaista mnogo dokumenata, oko 120, veћinom kratkih. Uglavnom su se odnosili na tehniчke probleme, no u nekima se govorilo o vanzemaљcima sa otvorenim prsnim koшem iz koga je izvaђen jedan jedini organ. Kao laik u medicini, stekao sam utisak da je taj organ imao mnoge funkcije. Bilo je i izveшtaja o konstrukcijskim materijalima broda, odnosno o svemu onome na чemu su nauчnici do tada radili. U dokumentima je pisalo da su vanzemaljci doшli iz sistema Zeta Retikuli. Ne znam odakle im ta informacija. Moжda su naшli neke zvezdane karte ili neшto sliчno.

Bilo je mnogo razloga zbog kojih sam odluчio da o svemu javno progovorim. Na mene su vrшili pritisak, hteo sam da se zaшtitim, жeleo sam da љudi doznaju istinu. Pokuшali su da me uћutkaju. Чak su na mene i pucali, a mnogi su moji prijateљi s posla dobili otkaz samo zato шto su me poznavali. Posle mog televizijskog nastupa, hiљade znatiжeљnika su pohrlile u Nevadu ne bi li bar iz daљine videli probne letove NLO-a. Pretpostavљam da se posle mojih istupa u javnosti ti letovi i daљe izvode, ali negde drugde. Ne znam da li i baza joш uvek postoji i шta se sada tamo dogaђa."

Baza koju ovde Lazar pomiњe je чuvena baza poznata kao "Oblast 51" (Area 51). Jedan britanski novinar, iz redakcije чuvenog vojnog magazina "Janes Defense Weekly" je, tragajuћi za dokazima o postojanju NLO-a, naiшao na svedoke koji su mogli da potvrde da za ovu bazu vaзi najviшi stepen obezbeђenja u armiji SAD-a. Neki od svedoka su bili чlanovi porodica zaposlenih u bazi. Њihova ispovest i veliki strah za sudbinu њihovih roђaka mogu se  uzeti kao deo dokaza Lazarove ispovesti.


NLO-HANGAR - AREA 51
Објавио mračna strana 

 

 

Robert Lazar - Ex worker of Area 51 tells all about flying saucers and aliens - Secret Space Program

How Alien Spacecraft Work - Bob Lazar0 коментара:

Постави коментар

Copyright2010 Skriveno saznanje Design by Izrada sajta | Zlatibor na dlanu

PVC stolarija Adaptacija stana | Molerski radovi | Spusteni plafoni | Slike i zakon postanja | Opel auto delovi Auto placevi Auto servis vw Back to TOP