Translate to:

АДРЕСА ЗА КОНТАКТ – proibiro@mail.ru

ЕКСПЕРИМЕНТИ СА ВРЕМЕНОМ И ИНФОРМАЦИЈАМА

ЕКСПЕРИМЕНТИ СА ВРЕМЕНОМ 
И ИНФОРМАЦИЈАМА

ДРАГИ ПРИЈАТЕЉИ ИСТИНЕ И ЗДАВОГ РАЗУМА,

У НЕКОЛИКО НАВРАТА НА ОВОМ САЈТУ ПИСАЛИ СМО О РАЗНИМ АСПЕКТИМА ПОРЕКЛА "КОСМИЧКЕ СВЕСТИ ЧОВЕЧАНСТВА“. И ЕКСПЕРИМЕНТИМА ИЗ НОВОСИБИРСКА ПОД РУКОВОДСВОМ ДР КАЗАНЧАЈЕВА И ДР ТРОФИМОВА ПОД НАЗИВОМ „УТИЦАЈ ОКРУЖЕЊА НА ВАНЧУЛНУ ПЕРЦЕПЦИЈУ“ 1, 2, И 3 http://skrivenosaznanje.blogspot.com/2013/06/blog-post_10.html КАО И О ДРУГИМ СЛИЧНИМ ТЕМАМА ПОД НАЗИВОМ    „САЗНАЊЕ И КОСМИЧКО ИНФОРМАЦИОНО ПОЉЕ http://skrivenosaznanje.blogspot.com/2013/02/blog-post_18.html. ОБАВИЛИ СМО И ЛИЧНЕ ЕКСПЕРИМЕНТЕ РАДИ ПРОВЕРЕ ИЗНЕТИХ ТЕЗА О ПРИЈЕМУ ИНФОРМАЦИЈА У ХИПОМАГНЕТНОМ ПРОСТОРУ. САДА ВАМ ПРЕЗЕНТИРАМО ЈОШ ЈЕДАН ТЕКСТ НА ТУ ТЕМУ , 

"МОЖЕ ЛИ СЕ ФОКУСИРАТИ ВРИЈЕМЕ" 

http://www.bebamur.com/blog/moze-li-se-fokusirati-vrijeme   КАКО БИ ВАМ УСМЕРИЛИ ПАЖЊУ НА ОВУ ИЗУЗЕТНО ВАЖНУ ОБЛАСТ ПРОТОКА И ПРИЈЕМА ИНФОРМАЦИЈА  ИЗ ПЛАНЕТАРНОГ ОКРУЖЕЊА. НАДАМО СЕ ДА ЋЕ ВАМ ПОНУЂЕНА ТЕМА БИТИ ОД КОРИСТИ.

УМ – УДРУЖЕНА МИСАО – УЧИМО ДА МИСЛИМО !
U nauci, postoji takav pojam kao шto su Kozirjevљeva ogledala - specijalni sistem aluminijumskih konkavnih ogledala. Prema hipotezi, koju je dao profesor Kozirjev, ova ogledala mogu da fokusiraju razliчite vrste zraчeњa, ukљuчujuћi i od bioloшkih objekata.

Po originalnoj hipotezi profesora Kozirjeva vrijeme je jedana od osnovnih formi energije Kosmosa, aktivan faktor, шtaviшe vrijeme je glavna organizaciona sila svih procesa u Vasioni. Naime energija vremena je "gorivo" za naшe Sunce i druge zvijezde. Energija vremena rasprostire se Vasionom trenutno i poseduje ne samo pravac (znak), veћ i gustinu, sa kojom je direktno povezan protok vremena.


"Svi procesi u kojima postoje uzroчno - poslediчni prelazi - smatrao je Kozirjev - emituju ili apsorbuju vrijeme. Gdje nema tih prelaza, vrijeme ne postoji. Recimo ne postoji u "crnim rupama", poшto se tamo niшta ne deшava: gigantskim privlaчeњem ta masa propada sama u sebe, zaustavљa se svako kretaњe. Чak i kretaљe molekula i atoma, vrijeme se takoђe zaustavљa. A zvijezde nasuprot toga su kljuчali kotlovi... I od tuda ide ogromno izbacivaњe vremena. Pri чemu ono teчe brжe ili sporije, u zavisnosti od uslova. "Da bi potvrdio svoje stavove Kozirjev je stvorio originalne ureђaje, koji omoguћavaju bukvalno da se "izmjeri" protok vremena. Sa ovim ureђajima, nauчnik je ubjedљivo dokazao da je gustina vremena veћa tamo gdje postoje ne-stacionarni procesi. Pri чemu je nevaжno шta je u pitaњu, bilo da je to mijeшanje tople i hladne vode u posudi, rastvaranje шećera u чaшi kљuчale vode ili kљuчanje ogromne mase zvjezdane materije. Ispostavilo se da sa poveћanjem entropije (haosa), gustina vremena se poveћava. Drugim rijeчima, kada se "red" smanjuje, ona odaje svoju energiju vremena.Jedno od ovih otkriћa je dovoљno da se prizna Kozirjev kao izuzetan nauчnik i mislilac svjetskih razmjera. Meђutim, tragalaчki um profesora astronomije nije se tu zaustavio. Na svijet se pojavila buntovna ideja: gustina vremena moжe da se smaњi pomoћu specifičnih ekrana ili da se poveћa "fokusirajuћi" vrijeme pomoћu konkavnih ogledala. Kozirjev nije uspio da realizuje svoje ideje, ali, kao шto vidimo, one su se ispostavile proroчke. "Kozirjevљeva ogledala" su dokazala da je on bio na pravom putu i da konkavna ogledala zaista imaju nevjerovatna svojstva.
Vitalij Pravdivcev
"Ogledala, prodor u buduћnost "Polarno naseљe Dikson 24. decembra 1990., sedam sati uveчe po lokalnom vremenu. U ogledalni ureђaj  unosi se nacrtan na papiru drevni simbol tri jedinstva: Proшlost - Sadaшnjost - Buduћnost. To шto se desilo kasnije, bilo je za nauчnike potpuno neoчekivano. Okolo ogledalne aparature obrazovalo se snažno poљe, to je bilo poљe straha. Чovjek koji bi se pribliжio ogledalima odmah bi osjeћao bezrazloжan strah, ako bi napravio korak unazad strah bi nestao. Чim je unutra ogledala, poчeo eksperiment iznad naseљa se pojavio tajanstveni objekt. To je bio svjetleћi disk, iza kojeg se protezao dugi svetlosni trag. 


 Magovi su oduvijek vjerovali da konkavna ogledala sabiraju u svom fokusu i neki astralni svijet, koji otkriva kod чovjeka sposobnost vidovitosti. Zato su i gledali u udubљene posude oчekujuћi pojavu чudesnih slika proшlosti, sadaшnjosti i buduћnosti, sve se moglo otkriti pred њihovim oчima. Na neshvatљiv naчin, gledao je stotine godina ranije i Roђer Bекon, koji je joш u 13 vijeku  predskazao pronalazak mikroskopa i teleskopa, automobila i aviona, brodova na motorni pogon. Dvjesta godina prije pronalaska baruta, on je napisao њegov sastav i dejstvo. Mnogo prije nego шto je to nauka otkrila, on je znao strukturu bioloшke ћelije i proces formiraњa embriona. Odkuda je imao znaњe? Govori se da su uчenom monahu pomagala neka tajanstvena ogledala. Spominje ih i sam Bекon: "Vidio sam u udubљenom ogledalu zvijezdu u obliku spirale. Smjeшtena je izmeђu pupka Pegaza poprsja Andromede i glave Kasiopeje". Nevjerojatno, ali na ovom mjestu u Svemiru 400 godina kasnije, biћe otkrivena prva vangalaktiчka maglina - spiralna maglina Andromeda. Шta se deшava sa чovjekom pod dejstvom konkavnih ogledala? Kako mu uspijeva iziћi, izvan predjela poznatog svijeta, vidjeti nedostupno normalnom oku? Чini se da su konkavna ogledala posebna psihofiziчka zona koja aktivira izmijenjeno stanje svijesti. U tom чudnom staњu, Љudi prestaju da reaguju na stvarnost koja ih okružuje. Njih ne razbuđuje ni zvuk, ni svijetost, ni kretanje, ni govor. Ali to nije san, nesvijestica, niti gubitak svijesti. Svijest u tim trenutcima ne napuшta чovjeka, ona produжava aktivno da radi ali na neki drugi način. Na nevjerovatan način, чovjeku postaju dostupne informacije koje nikako nije mogao da primi svojim чulnim organima. Ponekad se u tom staњu otkriva, dubiki uvid i neobiчna otkriћa.


 U slična stanje od drevnih vremena љudi su uvodili sebe namjerno koristeћi najrazličitije sposobnosti i tehnike, meђu kojima su i povrшine ogledala. Poslednjih godina ruski nauчnici eksperimentalno su zakљuчili da to nije obmana i nije samo - sugestija. Izmijeњena staњa svijesti mogu se pojaviti, pod dejstvom odreђene konfiguracije ogledala. Prije svega to su konkavna ogledala. Pretpostavљa se da ogledala fokusiraju neku nevidljivu energiju i aktiviraju oređene zone mozga i samim tim uvode чovjekovu svijest u izmijeњeno stanje. Takva staњa nerijetko se deшavaju kod чovjeka i spontano, nevoљno. Vidimo priroda se pobrinula da nam omogući kontakt sa Kosmiчkim razumom. Nije iskљuчeno, da posebnu ulogu u tome igra oblik чovječije lobaњe, poшto je ona neka vrsta, udubљenog ogledala.


 Peterburški naučnik Aleksandar Barћenko joш prije Oktobarske revolucije je sprovodio eksperimente o prenosu misli na rastojanju, koristeћi za to telepatski шlem, koji je izumio. To je specijalna ogledalna konstrukcija od različitih metala. Kako su govorili oчevidci, eksperimenti Barћenkini dali su fantastiчne rezultare. Telepatski predate slike primale su se ispavo gotovo u 100% sluчajeva.  Moжda su eksperimenti Barћenkini i podstakli dogaђaje, koji su bili u Sibiru 80 godina kasnije. Sibirski nauчnici su takođe odluчili da koriste konkavna ogledala za aktiviranje natprirodnih sposobnosti. No fokus ogledala, nijesu smjestili samo na glavu, veћ na cijelog чovjeka. Na te eksperimente nauчnike je nadahnula ideja sovjetskog astrofiziчara Kozirjeva. Kozirjev je pretpostavљao da u Svemiru postoji neko specijalno prostranstvo ispunjeno energo -informacionim tokovima. Eksperimentiшuћi nauчnici su otkrili da se ti tokovi mogu apsorbovati, reflektovti i чak fokusirati. Ispostavilo se da je aluminijum  materijal koji ima najveću refleksiju. Ideje Kozirjeva prihvatili su novosibirski nauчnici, napravili su specijalne ureђaje i nazvali ih "Kozirjevljeva ogledala".  Zadatak koji su postavili novosibirski nauчnici bio je veoma neobiчan.  Istraжivaћi su pokuшali da pronaђu neki protok  u informacionom prostoru naшe planete. Metod je jednostavan operator koji se nalazi u ogledalu Kozirjeva treba mislima da poшaљe u prostor, bilo kakvu informaciju npr. grafiчki simbol, a drugi љudi na velikoj udaљenosti, treba da prime tu informaciju.  Priroda fenomena ogledala za nauчnike joш uvijek je zagonetka. Jasno je samo jedno, prostor udubљenih ogledala  uvodi tijelo u neke posebne, obiчno  uspavane mehanizme. Kakvi su to mehanizmi i kako su povezani sa informacinim poљem, nauci tek predstoji da otkrije.  Zaшto su za eksperimente sa ogledalima, novosibirski nauчnici izabrali polarni Dikson i uopшte шta ih je natjeralo da napuste opremљene akademske laboratorije i poђu u zonu vjeчitog leda? 

Istraжivaћe je zanimala informacija o proшlosti naшe Planete. Ispitivali su ponaшanje Kozirjevih ogledala u zoni vjeчitog leda, koja ima informaciju veoma duboku i чuva tu informaciju destinama i stotinama hiљada godina. Kada se voda pretvara u led, tada led postaje чuvar te informacije. Ponekad led dopuшta da ta nekada zapamћena informacija istekne. Istraжivaчi su se nadali, da ћe se pomoћu Kozirjevih ogledala pojaviti daleka proшlost. Za vrijeme eksperimenta penosa misaonih poruka, izmeђu ostrva Dikson i istoimenog mjesta na kopnu. obje grupe su imale Kozirjeva ogledala. Rezultati su premaшili sva oчekivaњa. Ali, шta se desilo kasnije? Iz nekog razloga grupa znakova primala se sa velikim kaшњeњem, sticao se utisak da se misaona poruka, negdje чuva. A gdje? Razumno objaшњenje za taj fenomen joш uvijek ne postoji. No, prava senzacija tek je predstojala. Prenos misaonih slika joш nije bio poчeo, чak i eksperimentatori nijesu znali koji ћe se znak u predstojeћoj seansi slati, a u prijemnom punktu ti znaci su već bili primљeni. O greшci nije moglo biti ni govora, jer od 105 slučajeva viшe od treћine poslatih znakova bili su primљeni nekoliko sati prije seanse. Zakљuчuje se da su ogledala pretpostavila buduћe dogaђaje, te koji se joш nijesu ni dogodili. Poznato je da je prije revolucije Aleksandar Barћenka izuчavao telepatiju i ozbiљno se bavio problemom sugestije na daљinu i time шto je kasnije nazvano psihotronim oruжjem. Nijesu ga sluчajno 1919. pozvali u Institut Sankt Peterburga za izuчavanje mozga i psihiчkih aktivnosti, kojim je tada rukovodio svjetski poznati naučnik Vladimir Behterjev. Institut se bavio izuчavaњem чovjekovih paranormalnih sposobnosti i moguћnosti telepatskog  uticaja na veћe mase љudi. Barћenka je bio posebno zainteresovan za misterioznu "шamansku bolest" koja je u podruчju krajњeg sjevera, bila poznata već viшe od stoљeća. Eskimi su je zvali "zov polarne zvijezde", Rusi "merjaчenjem". Ruski psihijatri su tu bolest naučno nazvali "polarna histerja" ali da shvate њenu prirodu, nijesu mogli. Najneobiчnije u " merjaчeњu" je masovnost, cijeli logor odjednom pada u trans. Mnogo sati љudi mehaniчki ponavљaju jedno te isto kretaњe i govore duge fraze na nepoznatim jezicima, ne osjћaju bol, i posluшno ispuљavaju sve naredbe шamana, najapsurdnije i najopasnije. Mnogi mogu da чitaju tuђe misli, predskazuju buduћnost i vide to шto se deшava na desetine kilometara daleko. Akademik Behterev pretpostavљao je da se to zagonetno stanje izaziva nekim spoљaшnjim fiziчkim uticajem. Zbog prouчavanja tog stanja upuћena je 1920. na Koљsko poluostrvo specijalna ekspedicija. Њom je rukovodio Aleksandar Barћenka. Tokom dvije godine, чlanovi ekspedicije su ispitivali djelovaњe "merjaчeњa". Da li su mogli da utvrde њegov uzrok do danas je nepoznato. Ekspedicija i њezini rezultati proglaшeni su "strogo povjerљivim". Aleksandar Barчenka je kasnije bio uhapшen i strijeљan. Pitanje na koje je htio da naђe odgovor za nas je ostalo otvoreno. Da li se sluчajno шamanska bolest pri kojoj љudi dobijaju informaciju iz buduчnosti, чeшћe nego drugdje sreћe u polarnim шirinama? Postoji miшљeњe da je u polarnoj zoni, boљi prijem informacija. Polarni Dikson je izabran za eksperimente ne samo zbog vjeчitog leda, stvar je u tome шto je tu 73. paralela. Kako je smatrao Kozirjev tom zonom prolazi "paradoksalni protok vremena". U toj zoni vrijeme moжe da mijeњa svoj pravac i smjer. U zoni iznad 73. stepena sjeverne geografske шirine vrijeme mijeњa svoj hod i otkriva se pristup informacijama. Drugim rijeчima na tim шirinama lakшe je nego na drugim mjestima primati informaciju iz buduћnosti, taчnije varijantu buduћnosti. Ako je to istina tada potpuno drugaчije zvuчi zagonetna fraza poznatog Nostradamusa "Sjever - to je posebno mjesto, gdje se sreћu drugi svjetovi.". Da napravi ureђaj vrlo sliчan ogledalima Kozirjeva bilo je poznato proroku, još prije чetiri i po stoљeћa. Nalazeћi se unutar svoje "kapisle" veliki prorok je pravio svoja zadivљujuћa putovaњa kroz vrijeme. Govorilo se, da je tajnu te konstrukcije od nekoliko slojeva raznih poliranih metala, prorok dobio od potomka tajnog druшtva Templara.  U postojanje nevidљive realnosti љudi su oduvijek vjerovali. Nazivali su je razliчito: Duhovni, Boжanski svijet, Kosmiчki razum, Informaciono poљe. U svim vremenima љudi su pokuшavali da proniknu svojom svijeшћu u taj nevidљivi svijet. Takvi pokuшaji se rade i u naшe vrijeme. ХИПОМАГНЕТНА КОМОРА ДР ИНГ БОЖИДАРА МИЛОСАВЉЕВИЋА

Moжda su u pravu bili mudraci iz proшlosti koji su nam prorekli otkriћe koje ћe preokrenuti naшu predstavu o Univerzumu? A ko zna možda su Kozirjevљeva ogledala taj instrument koji će nam dati novi impuls u poznavaњu tajni vremena i чovjeчije psihe? Ispred њih su nevjerovatne moguћnosti. Sa specijalnim ogledalnim ureђajima, istraжivaчi bi mogli otkriti nevidљivi i tajanstveni smisao realnosti gdje nema uobiчajenog za nas shvataњa prostora i vremena. 


 Svijest je veliki dar dat чovjeku. Nauчnici su veћ mnogo saznali iz te tajanstvene oblasti. Ipak interakcija љudske misli sa planetarnom i kosmiчkom svijeшћu ostaje za sada zagonetka. Istraжivaњa u toj oblasti bez pretjerivanja imaju strateшki karakter. Ako se nauka ne bude bavila Kozirjevљevim prostorom i razvojem ureђaja (ne samo ogledala) mi ћemo mnogo izgubiti. Univerzum je okruжen tajnom, velikom, nedostiжnom. A tajna Kosmiчke svijesti, moжda je najinteresantnija od svih tajni univerzuma. Ko je stvorio Сmisao koji je u osnovi  Уniverzuma? Gdje je on? Шta je informacioni svijet Svemira? Kako sa њim uzajamno djeluje individualna чovjekova svijest? Vjekovima mi iznova postavљamo sebi ta pitaњa. Potpuno odgonetanje tajne postojanja, je iznad чovjeчijeg razuma. Ali niшta ne moжe zaustaviti misli istraжivaчa koji streme da naђu odgovore, ne samo na tradicionalna nauчna pitaњa: Шta i Kako? Nego: i Zbog чega i Zaшto? 
Prevod: Beba Mur


Ogledala - prodor u budućnost (2011)


0 коментара:

Постави коментар

Copyright2010 Skriveno saznanje Design by Izrada sajta | Zlatibor na dlanu

PVC stolarija Adaptacija stana | Molerski radovi | Spusteni plafoni | Slike i zakon postanja | Opel auto delovi Auto placevi Auto servis vw Back to TOP